Καταχωρίστε τώρα την αγγελία ή την προσφορά σας δωρεάν στο email: blogekypseli@gmail.com

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Καθαρό μέλι για αύξηση πωλήσεων και εσόδων


Επιδοτήσεις έως 1.500 ευρώ ανά δικαιούχο για τη λήψη πιστοποιητικού που θα αποδεικνύει τη μη ύπαρξη φαρμάκων 'ή άλλων επικίνδυνων συστατικών στο μέλι.

Πιστοποιητικό για την καθαρότητα του μελιού μπορούν να πάρουν οι Ελληνες παραγωγοί από πιστοποιημένα εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού, στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012. Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνη ύψους μέχρι 1.500 ευρώ, ανά δικαιούχο.
Ταυτόχρονα, «τρέχει» ταχύρυθμο πρόγραμμα για την εκπαίδευση μελισσοκόμων από τον οργανισμό ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Συγκεκριμένα, με την υπ' αριθμ. απόφαση 1450/52533 και θέμα «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 4.1 Αναλύσεις μελιού», καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος πληρωμής των δικαιούχων μελισσοκόμων και μελισσοκομικών οργανώσεων, προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας.
Σύμφωνα με την απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1558, το ύψος της επιχορήγησης για το 2012 ανέρχεται στο ποσό των 140.000 ευρώ.
Ειδικότερα:
1. Δικαίωμα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα έχουν οι μελισσοκόμοι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου, οι μελισσοκομικές οργανώσεις (μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί ή και κοινοπραξίες) και οι ιδιώτες συσκευαστές και τυποποιητές μελιού.
2. Επιχορηγείται μέχρι το 100% των δαπανών πραγματοποίησης αναλύσεων δειγμάτων μελιού σε διαπιστευμένα εργαστήρια του εσωτερικού ή/και εξωτερικού, για τον έλεγχο της ύπαρξης καταλοίπων φαρμάκων κι άλλων επικίνδυνων ουσιών σε αυτό (πχ. βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά κ.λπ.), προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας του καταναλωτικού κοινού και η παραγωγή και εμπορία ασφαλών προϊόντων ως ακολούθως:
α) για τιμολόγια συνολικού ύψους μέχρι 1.500 ευρώ ανά αιτούντα: Το 100% της δαπάνης, εφόσον το ποσό των υποβληθέντων τιμολογίων αυτής της κατηγορίας δεν ξεπερνά το προβλεπόμενο ύψος επιχορήγησης της παραγράφου 3 της παρούσας
β) για τιμολόγια συνολικού ύψους άνω των 1.500 ευρώ ανά αιτούντα: Μέχρι το 100% της δαπάνης, εφόσον υπολείπεται διαθέσιμο ποσό μέχρι το ορισθέν ύψος επιχορήγησης, ύστερα από την κάλυψη της δαπάνης της περιπτώσεως α.
3. Υψος επιχορήγησης: Για το έτος 2012 το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 140.000 ευρώ. Το ποσό αυτό βαρύνει κατά 50% τον κρατικό προϋπολογισμό και κατά 50% τον ΕΛΕΓΕΠ – Εγγυήσεις. Ας σημειωθεί ότι ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
Δικαιούχοι ορίζονται:
α) οι μελισσοκόμοι, κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου,
β) οι μελισσοκομικές οργανώσεις, εφόσον αυτές ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας το μέλι που παράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά,
γ) ιδιώτες συσκευαστές και τυποποιητές μελιού, που συσκευάζουν – τυποποιούν κι εμπορεύονται μέλι προερχόμενο από Ελληνες παραγωγούς.
Εξαιρούνται της επιχορήγησης:
α) οι μελισσοκόμοι οι οποίοι:
 • έχουν ενταχθεί οριστικά στο μέτρο 1.3.2 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα των τροφίμων» του Αξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013 κι έχουν εγκριθεί για την πραγματοποίηση των ίδιων με τις επιλέξιμες μέσω της παρούσας, αναλύσεων μελιού
 • είναι μέλη φορέων που έχουν ενταχθεί για επιχορήγηση στη δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού», εφόσον το εργαστήριο ανάλυσης του φορέα τους είναι διαπιστευμένο για τις επιλέξιμες μέσω της παρούσας αναλύσεις μελιού
 • είναι μέλη μελισσοκομικών οργανώσεων που έχουν αιτηθεί για το ίδιο χρονικό διάστημα την ένταξή τους για ενίσχυση μέσω των διατάξεων της παρούσας
β) οι μελισσοκομικές οργανώσεις οι οποίες διαθέτουν διαπιστευμένο εργαστήριο ανάλυσης, στο οποίο μπορούν να πραγματοποιήσουν τις επιλέξιμες μέσω της παρούσας αναλύσεις μελιού ή έχουν ενταχθεί για επιχορήγηση στη δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού».
γ) οι ιδιώτες συσκευαστές και τυποποιητές μελιού, που διαθέτουν εργαστήριο ανάλυσης διαπιστευμένο για την πραγματοποίηση των επιλέξιμων μέσω της παρούσας αναλύσεων μελιού.
5. Επιλέξιμες δαπάνες: Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας, ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες πραγματοποίησης αναλύσεων δειγμάτων μελιού για τον έλεγχο της ύπαρξης καταλοίπων φαρμάκων κι άλλων επικίνδυνων ουσιών (βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά κ.λπ.
Επιδοτούμενο πρόγραμμα για την εκπαίδευση των μελισσοκόμων
Σε ό,τι αφορά την ταχύρυθμη εκπαίδευση, η υπ αριθμ. 1448/52528 απόφαση επιχορηγεί τη δαπάνη υλοποίησης ταχύρυθμων προγραμμάτων εκπαίδευσης των μελισσοκόμων της χώρας. Το ύψος της επιχορήγησης για το έτος 2012 ανέρχεται στο ποσό των 100.000 ευρώ.
Το ποσό αυτό βαρύνει κατά 50% τον κρατικό προϋπολογισμό και κατά 50% τον ΕΛΕΓΕΠ – Εγγυήσεις.
Οπως ορίζει η απόφαση, δικαιούχος και υπεύθυνος για τη διοργάνωση και την πραγματοποίηση των εκπαιδεύσεων ορίζεται ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης).
Ειδικότερα: Σε εφαρμογή του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 736/1194/41458/03.04.2012 (Β΄ 1177) κοινής υπουργικής απόφασης, επιχορηγείται η δαπάνη υλοποίησης ταχύρυθμων προγραμμάτων εκπαίδευσης των μελισσοκόμων της χώρας.
Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα έως και Παρασκευή), ενώ ανάλογα με το εύρος της θεματικής ενότητας που καλύπτουν, είναι διάρκειας μέχρι τριών (3) ημερών το καθένα και αφορούν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 • Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του - Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους.
 • Μελισσοκομικά φυτά - Τροφοδοσία των μελισσοσμηνών.
 • Βασιλοτροφία - Παραγωγή βασιλικού πολτού.
 • Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και καταπολέμησής τους (συμβατικές και εναλλακτικές μορφές αντιμετώπισης).
 • Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών.
 • Προϊόντα της κυψέλης και συντήρησή τους.
 • Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων.
 • Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις).
 • Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου.
 • Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων.
 • Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (π.χ. καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κ.α.).
Η πραγματοποίηση των εκπαιδεύσεων θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η Αυγούστου 2012.
«Μπόνους» για αντικατάσταση κυψελών και μετακίνηση μελισσιών
Επίσης, παρέχεται οικονομική στήριξη για τον εξορθολογισμό της νομαδικής μελισσοκομίας και ειδικότερα:
Για την αντικατάσταση κυψελών ενισχύεται το 80% της επιλέξιμης δαπάνης (μέχρι του ποσού των 27,5 ευρώ ανά κυψέλη), υπό την προϋπόθεση ότι ο εμβρυοθάλαμος κυψέλης θα είναι τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με βάση κινητή ή σταθερή, καπάκι τύπου Standard ή Αυστραλίας, τα αντίστοιχα πλαίσια, συνδετήρες για το καπάκι και συνδετήρες για την κινητή βάση. Παράλληλα ενισχύονται οικονομικά όσοι μετακινούν το μελίσσι από περιοχή σε περιοχή.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την πραγματοποίηση μετακίνησης, με τη χρήση ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτικών αυτοκινήτων (προμήθεια καυσίμων, διόδια κ.λπ.) ή φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (φορτωτικές) και οχηματαγωγών πλοίων (εισιτήρια φεριμπότ) τουλάχιστον 50 μελισσιών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: ο αριθμός των μετακινουμένων μελισσιών, που πρέπει να είναι τουλάχιστον 50, να μην ξεπερνά το συνολικό αριθμό των κατεχόμενων μελισσιών.
Οφείλουν, δε, να ενημερώσουν με αίτηση τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα εξής: την περιοχή της μόνιμης εγκατάστασης του μελισσοκομείου, τον συνήθη χρόνο παραμονής των μελισσιών στη θέση αυτή, την πιθανή τοποθεσία μετακίνησης των μελισσιών (περιφερειακή ενότητα, δήμος, θέση), και τον μήνα που θα μετακινηθούν τα μελίσσια, καθώς και για πόσο διάστημα θα παραμείνουν στη νέα τοποθεσία. Ας σημειωθεί ότι η απόσταση μεταξύ της μόνιμης εγκατάστασης του μελισσοκομείου και του σημείου μετακίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 χλμ. για την ηπειρωτική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των νήσων Κρήτης και Εύβοιας και των 20 χλμ. για την υπόλοιπη Ελλάδα.
ΑΓΟΡΑ
Από τα 14€ το κιλό ξεκινά η τιμή για το βιολογικό μέλι
Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με τη ζήτηση και ξεκινά από τα 10 ευρώ το κιλό για ένα συμβατικό μέλι και από τα 14 ευρώ το κιλό για ένα πιστοποιημένο βιολογικό μέλι.
Ανάλογα τώρα με την περιοχή που ζει ένα μελίσσι εξαρτάται και η απόδοση της κάθε κυψέλης. Για παράδειγμα, ένα μελίσσι που ζει στην ηπειρωτική Ελλάδα και μετακινείται συχνά σε τρόπους με ανθοφορία, μπορεί να δώσει παραγωγή μέχρι 3 φορές τον χρόνο.
Αντίθετα, ένα μελίσσι που ζει σε νησί, θα δώσει από μισή μέχρι μιάμιση παραγωγή τον χρόνο.
Επίσης ένα μελίσσι που θα τοποθετηθεί σε περιοχή με έντονη ανθοφορία, για παράδειγμα σε πευκόδασος, μπορεί να δώσει μέχρι και 30 κιλά μέλι. Το ίδιο μελίσσι, αν τρυγήσει σε περιοχή με θυμάρι, θα δώσει πολύ μικρότερη παραγωγή (γύρω στα 8 με 10 κιλά). Δύο είναι οι μεγάλες κατηγορίες μελιού. Το μέλι ανθέων που η πρώτη ύλη προέρχεται από άνθη πορτοκαλιάς, λουλουδιών κ.λπ. και το μέλι μελιτωμάτων που η πρώτη του ύλη προέρχεται από έλατα, πεύκα, βελανιδιές, καστανιές κ.λπ.
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
Στον ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα», Πατησίων και Ανδρου 1. Τηλ. 2108231277 - Φαξ: 2108231438
Εφη Καραγεώργου
Πηγή : ethnos.gr


Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

Κοινοτικό πακέτο 110.000 ευρώ για μελέτες απωλειών στα μελίσσια

Τη χρηματοδότηση για προγράμματα που αφορούν μελέτες επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες στις αποικίες μελισσών ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το κονδύλι της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης που αντιστοιχεί στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 109.931 ευρώ.

Επιπλέον, το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου 2013 η χώρα μας πρέπει να υποβάλλει στην ΕΕ ενδιάμεση τεχνική έκθεση σχετικά με την πρώτη επίσκεψη που προβλέπεται στο πρόγραμμα για τη μελέτη επιτήρησης και το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013 τελική τεχνική έκθεση σχετικά με τη δεύτερη και την τρίτη επίσκεψη που προβλέπεται στο πρόγραμμα για τη μελέτη επιτήρησης.
Αναλυτικά, η σχετική απόφαση της 4ης Ιουλίου, σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης σε ορισμένα κράτη μέλη με σκοπό την υποστήριξη των εθελοντικών μελετών επιτήρησης που αφορούν τις απώλειες στις αποικίες μελισσών, αναφέρει τα εξής:
Άρθρο 1

1. Η Ένωση χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο για τα προγράμματά τους που αφορούν μελέτες επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες στις αποικίες μελισσών.
2. Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης
α) ανέρχεται σε ποσοστό 70 % των επιλέξιμων δαπανών που θα πραγματοποιήσει κάθε κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τα προγράμματα μελετών επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες στις αποικίες μελισσών και οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα Ι για την περίοδο από 1ης Απριλίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2013·
β) δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά:
1) 62 876 ευρώ για το Βέλγιο,
2) 192 688 ευρώ για τη Δανία,
3) 294 230 ευρώ για τη Γερμανία,
4) 66 637 ευρώ για την Εσθονία,
5) 109 931 ευρώ για την Ελλάδα,
6) 205 050 ευρώ για την Ισπανία,
7) 529 615 ευρώ για τη Γαλλία,
8) 521 590 ευρώ για την Ιταλία,
9) 147 375 ευρώ για τη Λετονία,
10) 92 123 ευρώ για τη Λιθουανία,
11) 98 893 ευρώ για την Ουγγαρία,
12) 254 108 ευρώ για την Πολωνία,
13) 28 020 ευρώ για την Πορτογαλία,
14) 183 337 ευρώ για τη Σλοβακία,
15) 213 986 ευρώ για τη Φινλανδία,
16) 39 862 ευρώ για τη Σουηδία,
17) 267 482 ευρώ για το Ηνωμένο Βασίλειο.
γ) δεν υπερβαίνει τα 595 ευρώ ανά επίσκεψη μελισσώνα.
Άρθρο 2

1. Το ανώτατο συνολικό ποσό συνδρομής που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση για το κόστος των προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 ορίζεται σε 3 307 803 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Οι δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά το προσωπικό που ασχολείται με την εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιμών, της δειγματοληψίας,
της παρακολούθησης, τα αναλώσιμα και τα γενικά έξοδα των μελετών επιτήρησης είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.
3. Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης καταβάλλεται έπειτα από την υποβολή των εκθέσεων και των δικαιολογητικών εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3.
Άρθρο 3

1. Τα προγράμματα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το τεχνικό έγγραφο «Βάση του σχεδίου επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες των αποικιών μελισσών» (διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/
food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm) και σύμφωνα με τα προγράμματα για μελέτες επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες στις αποικίες μελισσών που έχουν υποβάλει τα κράτη μέλη.
2. Το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Φινλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο υποβάλλουν στην Επιτροπή:
— το αργότερο έως την 1η Μαρτίου 2013 ενδιάμεση τεχνική έκθεση σχετικά με την πρώτη επίσκεψη που προβλέπεται στο πρόγραμμα για τη μελέτη επιτήρησης, και
— το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2013 τελική τεχνική έκθεση σχετικά με τη δεύτερη και την τρίτη επίσκεψη που προβλέπεται στο πρόγραμμα για τη μελέτη επιτήρησης·
— η τεχνική έκθεση πρέπει να συμμορφώνεται με το υπόδειγμαπου θα ορίσει η Επιτροπή σε συνεργασία με το εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ για την υγεία των μελισσών.
3. Το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Φινλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο υποβάλλουν στην Επιτροπή:
— το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 μία έντυπη και μία ηλεκτρονική έκδοση της οικονομικής τους έκθεσης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ. Τα δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην αίτηση για επιστροφή δαπανών, αποστέλλονται στην Επιτροπή, εφόσον ζητηθούν.
4. Τα αποτελέσματα των μελετών τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής
και του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για την υγεία των μελισσών.
Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βέλγιο, το Βασίλειο της Δανίας, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τη Δημοκρατία της Εσθονίας, την Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, τη Γαλλική Δημοκρατία, την Ιταλική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Λετονίας, τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, την Ουγγαρία, τη Δημοκρατία της Πολωνίας, την Πορτογαλική Δημοκρατία,
τη Σλοβακική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Φινλανδίας, το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.
Πηγή: agronews.gr