Καταχωρίστε τώρα την αγγελία ή την προσφορά σας δωρεάν στο email: blogekypseli@gmail.com

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Κονδύλια για εφαρμοσμένη έρευνα στην μελισσοκομία


Στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ ανέρχεται το ύψος της επιχορήγησης για την υλοποίηση της δράσης «Εφαρμοσμένη Έρευνα», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012.
Αναλυτικότερα, με την με αριθμό 1452/52540 υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1579/Β/8-5-2012, εγκρίνεται η εν λόγω δαπάνη και καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος πληρωμής για την υλοποίηση της δράσης «Εφαρμοσμένη Έρευνα», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012, βάσει του Καν(ΕΚ)1234/2007 του Συμβουλίου (άρθρα 105−110), όπως ισχύει κάθε φορά.

Συγκεκριμένα, σε εφαρμογή του άρθρου 2.2 της αριθ. 736/1194/41458/03−04−2012 (Β΄ 1177) ΚΥΑ, επιχορηγείται η κάλυψη μέχρι του 100% της δαπάνης υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων που θα προκύψουν από τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 6 της παρούσας απόφασης.

Τα εν λόγω προγράμματα:
  • μπορούν να είναι ετήσια ή συνεχιζόμενα,
  • τα αποτελέσματά τους πρέπει να είναι άμεσα εφαρμόσιμα και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μελισσοκομικού κόσμου, όπως αυτές εκφράζονται μέσω της διαδικασίας της παραγράφου 6 της παρούσας, και να μην έχουν αποτελέσει αντικείμενο παλαιότερης έρευνας.

Όλα τα ετήσια ερευνητικά προγράμματα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και παραδώσει αποτελέσματα το αργότερο μέχρι 31/08/2012.

Αντίστοιχα, όλα τα συνεχιζόμενα ερευνητικά προγράμματα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και παραδώσει αποτελέσματα το αργότερο μέχρι τις 31/08/2013.

Δικαιούχοι δύνανται να είναι:
  • ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική Δ/νση Αγροτικής Έρευνας) με τα ινστιτούτα της,
  • το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ),
  • τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, εφόσον αυτά διαθέτουν την υποδομή, την τεχνογνωσία και το αναγκαίο προσωπικό για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος,
  • ομάδα φορέων αποτελούμενη από το σύνολο ή μέρος των παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης, σε pdf μορφή, εδώ:


Πηγή: paseges.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου